บุคลากร

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการศุนย์ประสานงาน ห้องปฏิบัติการ

ความสำเร็จ

การศึกษาต่อ
ในระดับอัดมศึกษา

ศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.
ศิษย์เก่า - ปัจจุบัน

วมว. สาธิต ม.อ. ปัตตานี
"หล่อหลอมกระบวนการคิด
สร้างนักวิทย์ พร้อมจิตอาสา"

หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

การศึกษา

ผู้บริหารโครงการ วมว.สาธิต ม.อ. ปัตตานี